Hva gjør vi

BioSmia er et senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi. BioSmia skal samle aktører, jobbe tett med næringslivet og bli en synlig og ledende drivkraft i bioøkonomien. Sammen skal vi løfte frem ideer og drive disse frem gjennom prosjekter med markedspotensial. Senteret skal finne muligheter for innovasjoner, igangsette prosjekter og bidra aktivt i prosjektfasen.

Utvikling av nye produkter og tjenester innen bioøkonomi tar ofte lang tid og er krevende for næringslivet. BioSmia skal være en partner for bedrifter som trenger hjelp med sine innovasjonsprosesser. Bakgrunn for dette kan være manglende kapasitet, kompetanse eller tilgang på kapital. BioSmia kan nettopp være løsningen for å ta tak i innovative idéer og hjelpe bedriftene til å realisere disse. Vårt fremste fortrinn er at vi kan følge hvert enkelt prosjekt hele vegen i en kontinuerlig og tett prosess fra ide til marked.

For å identifisere innovasjonsmuligheter tar Biosmia utgangspunkt i idéen og markedsmuligheter. Vi tar i bruk moderne metodikker for å løfte prosjektene fra teori til praksis:

  • Design thinking- Dette er en prosess som setter brukeren i sentrum når nye produkter eller tjenester skal utvikles. Metoden avdekker brukernes adferd, praksis og potensielle behov.
  • Ten types of innovation- Dette er et rammeverk for å finne innovasjonsmuligheter. Metodikken deler opp produksjonsprosessen i 10 ulike faser og finner innovasjonsmuligheter i de enkelte fasene eller i kombinasjoner av disse.
  • Lean startup- Dette er en metode som starter med et premiss om at enhver etablering er et eksperiment som skal svare på et spørsmål. Spørsmålet er ikke om dette produktet kan produseres, men om dette produktet bør produseres.

I tillegg til slike typer metodikker for innovasjon gir Biosmia tilgang til et unikt fagmiljø innen biobaserte næringer, bioøkonomi og innovasjon. Biosmia sin hovedbase er lokalisert til Hedmark Kunnskapspark (HKP) sine lokaler i Biohus på Hamar. HKP har 21 medarbeidere med bred kompetanse. Blant de ansatte er det to medarbeidere med doktorgrad, 13 med mastergrad og 5 med ingeniør/bachelorgrad. HKP har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt til både bioindustri og den akademiske forskningssektoren. På denne måten kan vi innhente gode partnere til prosjektene i BioSmia og bidra til prosjektsøknader for offentlig medfinansiering.

BioSmia gir også tilgang til Hedmark Inkubator som drives av HKP og til enhver tid følger opp over 20 inkubatorbedrifter. BioSmia bygger på det allerede sterke fagmiljøet i Hedmark Kunnskapspark, og tilbyr et unikt miljø for innovasjoner innen bioøkonomi. Prosjektene i BioSmia kan knyttes opp til inkubatortjenesten og benytte deres fagekspertise, for eksempel innen forretningsplan, coaching og personlig oppfølging.

BioSmia er også nært knyttet til Arena Heidner som har faglige spydspisser og et verdensledende miljø innen husdyrgenetikk og planteforedling. Sentrale bedrifter er Nortura, Geno, Graminor og Norsvin. Prosjekter i BioSmia vil kunne kobles mot fagkunnskap i Arena Heidner og andre bioøkonomibedrifter i Innlandet. Gjennom et samarbeid med Tretorget er skogindustrien også koblet til bioøkonomisenteret. Tretorget er også fasilitator for klyngen Arena3 med sentrale bedrifter innen treindustrien.

BioSmia sin frie rolle i skjæringspunktet mellom forskning, utdanning og offentlige myndigheter gjør at vi kan arbeide i et Triple Helix – perspektiv. BioSmias uavhengige rolle og fagkompetanse gjør også at vi kan følge opp prosjektene tettere og engasjere oss sterkere enn andre aktører har mulighet til. BioSmia sitt fremste fortrinn er et sterkt kompetansemiljø innen bioøkonomi og innovasjon. Dette gir oss en unik mulighet til å være en pådriver og en samlende kraft i utviklingen av bioøkonomien.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad