Nyskapende på Tynset

Hedmark kunnskapspark etablerer seg på Tynset, der Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad er nyansatt for å lede arbeidet med innovasjon og vekst.

”Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet for næringslivet i regionen, og jeg mener vi har fått to kompetente og dyktige medarbeidere til å lede dette arbeidet”, sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Hedmark Kunnskapspark er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. Dette i nært samarbeid med næringsliv, høyskole- og universitetsmiljøer og virkemiddelapparatet.

Regionale noder

– Hedmark Kunnskapspark sitt nye kontor på Tynset er ett av flere regionale noder som vi har opprettet i Hedmark – noder som skal jobbe tett sammen med bioøkonomisenteret Biosmia på Hamar og matklyngen Heidner, sier Larsen. ”Vi kommer til å ha fokus på bioøkonomi, men kommer selvsagt til å bidra også innenfor andre bransjer”, sier Larsen.

I midten av februar åpnet bioøkonomisenteret Biosmia på Hamar, et senter som skal samle aktører og som vil jobbe tett med næringslivet. Målet er å bli en synlig ledende drivkraft i bioøkonomien.

Biosmia skal være et senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi. I tillegg til kontoret på Tynset, så er det opprettet noder i Kongsvinger, Ringsaker og Våler med hovedkontoret i Hamar. Dette fylkesdekkende opplegget for bioøkonomi er støttet av Hedmark Fylkeskommune som en del av Innlandets bioøkonomistrategi.

Hedmark Kunnskapspark vil ha sine kontorer på Kompetansesenteret på Tynset, der det planlegges kontorfellesskap og samarbeid med Innovasjon Norge og Rørosregionen næringshage.

To nyansatte

Mali Hagen Røe (47) fra Tynset er ansatt som avdelingsleder for Hedmark Kunnskapspark på Tynset, der Cathrine Fodstad (42) fra Tynset er ansatt som forretningsutvikler.

Hagen Røe er utdannet sivilagronom ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har de siste vel 20 årene arbeidet som journalist ved Østlendingens avdelingskontor i Nord-Østerdal, som hun også har ledet.

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Nå vil jeg få muligheten til å arbeide for innovasjon og vekst i en region som jeg kjenner svært godt, sier Hagen Røe.

Hagen Røe skal ha ansvaret for oppfølging av bedrifter og næringsliv i regionen i et tett samarbeid med bioøkonomisenteret Biosmia, og skal også koordinere aktiviteter med de andre avdelingene i Hedmark Kunnskapspark.

Cathrine Fodstad kommer fra stillingen som rådgiver for Ungt Entreprenørskap Hedmark og har tidligere vært prosjektkoordinator for Fjellregionen. Hun skal arbeide med innovasjonsprosjekter i tett kobling med næringslivet inkludert landbruket i regionen.

”Det er viktig å påpeke at Hagen Røe og Fodstad blir del av vårt kompetansemiljø, og vi skal stille med vår ekspertise samt koble til oss ekstern kompetanse for regionens næringsliv”, sier Frank Larsen.

Ser nytt på tradisjonelle næringer

Landbruk og skogbruk er tradisjonelle næringer i Hedmark med tilhørende næringsmiddelindustri og treindustri. Det nye i bioøkonomien er å se alle de biologiske næringene i sammenheng ved å utvikle samarbeid og nye produkter på tvers av næringene, samt utnytte ulik teknologi for å skape bioindustri.

Utnyttelse av restråstoff og restprodukter er sentralt i bioøkonomien. Det som før var et problem å bli kvitt kan bli en ressurs til verdiskaping. I fiskeindustrien blir nå alle deler av fisken, både innmat og skinn, utnyttet i større grad, mens i landbruket tas potetskall og eggeskall i bruk på nye måter til verdiskaping.

Målet med bioøkonomi er å utnytte alle ressurser på en bedre måte i en sirkulær økonomi, se potensial for nye produkter av biomasse samt finne områder der fossilbaserte produkter kan erstattes av produkter basert på biomasse. Slik sett er det grønne skiftet og overgangen til et lavutslippssamfunn en viktig drivkraft for utviklingen av bioøkonomien.

Bioøkonomi er i prinsippet all verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser, som jordbruk, skogbruk og sjømatindustrien. Det inkluderer også all næringsmiddelindustri, skogindustri, bioenergi, bioteknologi, genetikk og avlsarbeid. Det betyr at bioøkonomien omfatter alle de næringene som har betydd mest for Hedmark opp gjennom historien.

Kontaktinfo:
Adm.dir. Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark mobil: 951 62 351, mail: frank@hkp.no
Nyansatt avdelingsleder Mali Hagen Røe mobil: 915 18 387
Nyansatt forretningsutvikler Cathrine Fodstad mobil: 473 75 561

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad