Biosmia– et markedsdrevet bioøkonomisenter

Bioøkonomi er all form for utnyttelse og bearbeiding av fornybare biologiske ressurser til mat, produkter og energi for å skape økonomiske verdier. Inn under dette begrepet ligger en rekke industrier og produksjoner fra landbruk og matproduksjon til bioenergi og bioteknologi. I Norge har vi hatt bioøkonomi i århundrer, men den nye bioøkonomien blir viktigere i en tid hvor det grønne skiftet og klimautfordringene presser seg frem.

En sentral tanke i bioøkonomien er at man søker å viske ut skillene mellom de ulike næringsgrener og i større grad se næringene samlet, for på den måte å koble kunnskap og kompetanse til nye produkter og bedre ressursutnyttelse. Et eksempel på dette kan være å utvinne fiskefor fra skog.

Innlandet har store ressurser innen de biologiske næringene. Om lag 45 prosent av hogsten i norske skoger skjer i Innlandet, og vi har landets største industrimiljø knyttet til produksjon av trelast, plater, limtre og trehus. Innlandet er også landets dominerende jordbruksregion med rundt halvparten av potetproduksjonen, vel en fjerdedel av kornproduksjonen og vel en femtedel av norsk husdyrproduksjon. Vi har også en betydelig bioenergisektor med et forbruk på nesten 2TWh, 1000 arbeidsplasser og 1 milliard kroner i verdiskaping.

Arena Heidner er en betydelig klynge av bedrifter innenfor bærekraftig matproduksjon, avl og foredling som samler nasjonale og regionale aktører. Klyngen er sentrert rundt Hamar og sentrale bedrifter er Geno, Norsvin og Graminor.

Disse betydelige ressursene og kompetansen gjør at Innlandet har gode forutsetninger for å ta en nasjonal lederrolle i utviklingen av bioøkonomien.

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad