Nyskapende på Tynset

Postet 2. mars 2017

Hedmark kunnskapspark etablerer seg på Tynset, der Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad er nyansatt for å lede arbeidet med innovasjon og vekst.

”Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet for næringslivet i regionen, og jeg mener vi har fått to kompetente og dyktige medarbeidere til å lede dette arbeidet”, sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Hedmark Kunnskapspark er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. Dette i nært samarbeid med næringsliv, høyskole- og universitetsmiljøer og virkemiddelapparatet.

Regionale noder

– Hedmark Kunnskapspark sitt nye kontor på Tynset er ett av flere regionale noder som vi har opprettet i Hedmark – noder som skal jobbe tett sammen med bioøkonomisenteret Biosmia på Hamar og matklyngen Heidner, sier Larsen. ”Vi kommer til å ha fokus på bioøkonomi, men kommer selvsagt til å bidra også innenfor andre bransjer”, sier Larsen.

I midten av februar åpnet bioøkonomisenteret Biosmia på Hamar, et senter som skal samle aktører og som vil jobbe tett med næringslivet. Målet er å bli en synlig ledende drivkraft i bioøkonomien.

Biosmia skal være et senter for markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi. I tillegg til kontoret på Tynset, så er det opprettet noder i Kongsvinger, Ringsaker og Våler med hovedkontoret i Hamar. Dette fylkesdekkende opplegget for bioøkonomi er støttet av Hedmark Fylkeskommune som en del av Innlandets bioøkonomistrategi.

Hedmark Kunnskapspark vil ha sine kontorer på Kompetansesenteret på Tynset, der det planlegges kontorfellesskap og samarbeid med Innovasjon Norge og Rørosregionen næringshage.

To nyansatte

Mali Hagen Røe (47) fra Tynset er ansatt som avdelingsleder for Hedmark Kunnskapspark på Tynset, der Cathrine Fodstad (42) fra Tynset er ansatt som forretningsutvikler.

Hagen Røe er utdannet sivilagronom ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har de siste vel 20 årene arbeidet som journalist ved Østlendingens avdelingskontor i Nord-Østerdal, som hun også har ledet.

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene. Nå vil jeg få muligheten til å arbeide for innovasjon og vekst i en region som jeg kjenner svært godt, sier Hagen Røe.

Hagen Røe skal ha ansvaret for oppfølging av bedrifter og næringsliv i regionen i et tett samarbeid med bioøkonomisenteret Biosmia, og skal også koordinere aktiviteter med de andre avdelingene i Hedmark Kunnskapspark.

Cathrine Fodstad kommer fra stillingen som rådgiver for Ungt Entreprenørskap Hedmark og har tidligere vært prosjektkoordinator for Fjellregionen. Hun skal arbeide med innovasjonsprosjekter i tett kobling med næringslivet inkludert landbruket i regionen.

”Det er viktig å påpeke at Hagen Røe og Fodstad blir del av vårt kompetansemiljø, og vi skal stille med vår ekspertise samt koble til oss ekstern kompetanse for regionens næringsliv”, sier Frank Larsen.

Ser nytt på tradisjonelle næringer

Landbruk og skogbruk er tradisjonelle næringer i Hedmark med tilhørende næringsmiddelindustri og treindustri. Det nye i bioøkonomien er å se alle de biologiske næringene i sammenheng ved å utvikle samarbeid og nye produkter på tvers av næringene, samt utnytte ulik teknologi for å skape bioindustri.

Utnyttelse av restråstoff og restprodukter er sentralt i bioøkonomien. Det som før var et problem å bli kvitt kan bli en ressurs til verdiskaping. I fiskeindustrien blir nå alle deler av fisken, både innmat og skinn, utnyttet i større grad, mens i landbruket tas potetskall og eggeskall i bruk på nye måter til verdiskaping.

Målet med bioøkonomi er å utnytte alle ressurser på en bedre måte i en sirkulær økonomi, se potensial for nye produkter av biomasse samt finne områder der fossilbaserte produkter kan erstattes av produkter basert på biomasse. Slik sett er det grønne skiftet og overgangen til et lavutslippssamfunn en viktig drivkraft for utviklingen av bioøkonomien.

Bioøkonomi er i prinsippet all verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser, som jordbruk, skogbruk og sjømatindustrien. Det inkluderer også all næringsmiddelindustri, skogindustri, bioenergi, bioteknologi, genetikk og avlsarbeid. Det betyr at bioøkonomien omfatter alle de næringene som har betydd mest for Hedmark opp gjennom historien.

Kontaktinfo:
Adm.dir. Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark mobil: 951 62 351, mail: frank@hkp.no
Nyansatt avdelingsleder Mali Hagen Røe mobil: 915 18 387
Nyansatt forretningsutvikler Cathrine Fodstad mobil: 473 75 561

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fjellregionen satser på bioøkonomi

Postet 20. februar 2017

Nylig ble det holdt et møte for om lag 150 bønder i Fjellregionen med bioøkonomi som tema. På møtet deltok blant annet representanter fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk landbruksrådgivning, Landbruks- og matdepartementet (LMD) samt fylkesråd Thomas Breen.

På møtet snakket Guri Tveito fra LMD blant annet om Foods of Norway som jobber med å lage fôr til fisk og husdyr fra tre og tang. Hun skrøt også av Hedmark sin bioøkonomistrategi.

Fylkesråd Thomas Breen fortalte om fylkeskommunens satsing på bioøkonomi, og han var tydelig på at Hedmark skal lede an i det grønne skiftet.

Hedmark Kunnskapspark og BioSmia er sentrale i satsingen på bioøkonomi i Nord – Østerdal. I disse dager skal det ansettes to personer i Hedmark Kunnskapspark, og en person i Innovasjon Norge, som skal følge opp denne satsingen. For 2017 skal også 15 millioner kroner av Hedmark fylkeskommune sine midler til Innovasjon Norge gå til bioøkonomi.

En artikkel fra møtet kan leses i Østlendingen.

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BioSmia skal bli et toppkompetansesenter!

Postet 16. februar 2017

14. februar ble BioSmia bioøkonomisenter åpnet på BioHus på Hamar. Tilstede var ca. 65 gjester fra både næringsliv, offentlig forvaltning, politikk og samfunnsliv. Fylkesråd Thomas Breen stod for den offisielle åpningen og poengterte at fylkesrådet er med på satsingen.

Administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark presenterte ambisjonen om at BioSmia skal bli et toppkompetansesenter for nye innovasjoner innen bioøkonomi. Han understreket at dette ikke er et innlandsmesterskap eller norgesmesterskap, men at vi skal ha internasjonale ambisjoner. For å spille en internasjonal rolle må vi satse på teknologi, kompetanse og innovasjon.

Frank Larsen sa også at det er mange ideer ute i Arena Heidner – klynga og i næringslivet generelt, men at grunnen til at disse ikke blir tatt tak i som oftest er mangel på enten kompetanse, kapasitet eller kapital. Denne erkjennelsen er mye av grunnlaget for å etablere BioSmia.

I sitt innlegg sa Larsen videre at Hedmark Kunnskapspark allerede har ca. 30 prosjekter i tilknytning til BioSmia, og at vi har en bank med over 100 ideer. Nå skal vi ta dette ut i større skala. Først gjør vi det fylkesdekkende, med noder i Hedmark der hvor det allerede er sterke miljøer innen bioøkonomi. BioSmia får derfor noder i Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Våler i Elverumsregionen og på Tynset.

Denne satsingen er egentlig litt som å arrangere OL en gang til, men denne gangen skal satsingen vare mer enn 14 dager, sa Frank Larsen. Han kom tilslutt med et eksempel på hvordan han ser for seg en suksess basert på vårt ressursgrunnlag: «I dag blir norsk kuskinn solgt til produksjon av dyre vesker i utlandet. Det hadde vært mye bedre hvis det også var vi som produserte og solgte veska.»

Thomas Breen stod for den offisielle åpningen av BioSmia. Som en innledning sa Breen at næringslivet innen bioøkonomi i utgangspunktet ikke er viktigere enn andre næringer, men vi har globale utfordringer innen klima og matproduksjon, og bioøkonomi er vegen å gå for å løse disse utfordringene.

Breen understreket videre betydningen av genetikk og reproduksjonsmiljøet rundt Hamar som både er viktig for å produsere god og sunn mat, men også for en effektiv matproduksjon. Satsingen på bioøkonomi og BioSmia er et bidrag til å nå flere av FN`s bærekraftmål, sa Thomas Breen.

Thomas Breen sa også at det er viktig at hele virkemiddelapparatet går i samme retning. Det vil kreve «stayerevne» å lykkes, men nå er tiden inne for å komme i gang i praksis. Breen var tydelig på at fylkesrådet nå satser på bioøkonomi, og trakk også frem viktigheten av en åpenhetskultur og delingskultur for å lykkes på dette området.

Han avsluttet med å ønske BioSmia all mulig lykke til på reisen og poengterte at fylkesrådet er med. «Vi trenger dere for å nå våre politiske mål om bærekraft. Ordførerne trenger dere for å skape arbeidsplasser og Innlandet trenger dere fordi dere representerer en høykompetanse vi trenger i fremtiden», sa Thomas Breen.

På åpningen var det også musikalske innslag av Erik Lukashaugen og taler av Idun Christie på vegne av Arena Heidner, samt Ola Rostad fra Tretorget, Morten Ørbeck fra Høgskolen i Innlandet samt Kristin Bjørnstad fra det nystartede Norwegian Wood Cluster. Aud Hove kom med en hilsen til BioSmia fra Oppland fylkeskommune.

BioSmia har for 2017 fått bevilget tre millioner kroner fra Hedmark Fylkeskommune og to millioner kroner fra statsbudsjettet over Landbruk- og matdepartementet sitt budsjett.

På bildet ser vi fylkesråd Thomas Breen som klipper snora og erklærer BioSmia for åpnet.

 

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Prosjekter

DigiFarm

Digitalisering av data og optimalisering av jordbruksproduksjon

Partnere: DigiFarm, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), NIBIO

Kontakt: Yngve Sætre 

Skogsbær

Mottak, høsting og foredling av skogsbær for salg

Partnere: BioSmia arbeider med å knytte til seg partnere

Kontakt: Ole Christian Tilset, Yngve Sætre

Overvåking av antibiotikaresistens

Bruk av bioinformatikk til tidlig diagnostisering av antibiotikaresistens

Prosjekteier: Høgskolen i Innlandet

Prosjektleder og idea generator: Prof. Rafi Ahmad

Partner: FHI, OUS, Unn K-Res

Kontakt: Kristiane Haug Berg

 

Betulin i bjørk

Analysere markeds- og verdiskapingspotensialet av pentasykliske triterpener og spesielt betulin fra bjørk tatt ut i område Eidsvoll i sør til Lesja i nord

Partnere: Helge Hvoslef, Mjøsen skog, NIBIO

Kontakt: Kristiane Haug Berg

Nedfrysing singelbær

Avklare tekniske løsninger/ kalkyler og markedsundersøkelse for nedfrysning av singelbær

Partnere: Ringsaker kommune, Gartnerhallen, Bring, bærprodusenter

Kontakt: Yngve Sætre, Ole Christian Tilset

Norse Biotech AS

Utvikling innen innovative høy – verdi produkter fra biomasse

Partnere: Norse Metal Elverum AS, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Yngve Sætre

Grenseløs vekst basert på fotosyntesen

Forstudie med mål om å utvikle innhold, organisasjon og finansiering for et Interregprosjekt 2018-2020

Partnere: Elverum, Våler og Åsnes kommune, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, Kils kommun, LRF Värmland, Global Kunskap, Mälardalens högskola, Nolby Eostrategi.

Kontakt: Yngve Sætre

Arctic Red

Nasjonalt avlsprogram av Arktisk Røye for å ta fram en fiskestamme som vokser raskt, holder seg frisk og trives i landbasert oppdrett

Partnere: BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Karina Hauge Johansen, Tone Blixøen Yrvum

Insekter som bærekraftig fôringrediens

Ved hjelp av insekter kan lavverdi organisk restråstoff fra landbruk og matindustri omdannes til en høyverdig proteiningrediens som kan benyttes i fôr

Partnere: Norinsect, InvertaPro, Nordic Food Supplements

Kontakt: Brit Rønning Johansen

Fenolsyre som konserveringsmiddel

Fenolsyre fra potet som konserveringsmiddel – Natural foods

Partnere: HOFF SA, Høgskolen i Innlandet, BioSmia/Hedmark Kunnskapspark

Kontakt: Kristiane Haug Berg

© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad