BioSmia i Landbruker`n

Postet 12. januar 2017

Landbruker`n er et informasjonsblad for jord- og skogbruket på Hedmarken. Bladet inneholder nyttige og interessante artikler for gårdbrukere og alle andre med interesse for landbruk. Bladet utgis av Hedmarken Landbrukskontor og Landbrukskontoret i Ringsaker.

I siste nummer ble BioSmia/Hedmark Kunnskapspark invitert til å skrive om bioøkonomi for landbruket. Denne hyggelige invitasjonen takket vi selvsagt ja til!

Hele utgaven av Landbruker`n kan leses her.

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Store ubrukte beiteressurser

Postet 2. januar 2017

Norge har store ubrukte beiteressurser som kan styrke bioøkonomien. Nye beregninger fra NIBIO viser at Norges landareal er hele 95 % utmark, og nesten halvparten av dette arealet er egnet som husdyrbeite. Beitebruken på nasjonalt nivå kan mer enn dobles.

Fra en tidligere NIBIO rapport om beiteressursene i Hedmark vet vi også at vårt fylke har store ledige beiteressurser. Beregninger viser at fôruttaket kan tredobles. Spesielt i nordre deler av Hedmark er det gode forhold for beitenæring, og enkelte steder kan vi finne noe av det beste utmarksbeitet i Sør – Norge.

Du kan lese hele saken hos NIBIO her.

Rapporten om beiteressursene i Hedmark kan leses her.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bioøkonomistrategi for Innlandet

Postet 8. desember 2016

Fylkeskommunene og fylkesmennene i Hedmark og Oppland har utarbeidet et forslag til bioøkonomistategi for Innlandet frem mot 2020. I strategien er et bioøkonomisenter nevnt som et konkret tiltak for å styrke kompetansemiljøer innen bioøkonomi i Innlandet.

Det er mulig for alle å komme med innspill til bioøkonomistrategien innen 4. januar. Den skal behandles av fylkestingene i Hedmark og Oppland i februar/mars 2017.

Planen kan leses her.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bioøkonomistrategien styrker BioSmia

Postet 30. november 2016

Regjeringen la i går frem sin nasjonale strategi for bioøkonomi «kjente ressurser – uante muligheter». Denne er viktig for Hedmark og Innlandet, og den markerer et tidsskille for bioøkonomien i Norge.

Hedmark Kunnskapspark skriver i en pressemelding at strategien vil styrke satsingen på bioøkonomisenteret BioSmia. Dessuten vil meldingen kunne løfte frem bioøkonomien som arbeidsplassutvikler, og som en del av løsningen på klimautfordringene.

Mer om saken kan leses på HKP sine sider her.

Hele pressemeldingen kan leses her.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Lovende resultater med biokull

Postet 21. november 2016

Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. De mest aktuelle råstoffene er halm og trevirke. Dette har vi mye av i Innlandet. Når biokull brukes på dyrkingsjord lagres karbon samtidig som biokullet fungerer som et jordforbedringsmiddel. Bruk av biokull kan dermed bidra til å nå både klimamål og nasjonale målsetninger om økt matproduksjon.

En gruppe europeiske dyrkere har nylig gjort lovende forsøk med bruk av biokull. Forsøkene viser positive resultater både på avlingsnivå og forebygging av plantesykdom.

Du kan lese mer om dette her.

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fylkesrådet bevilget 3 millioner til BioSmia

Postet 10. november 2016

Frank Larsen, adm.dir. Hedmark Kunnskapspark, Birigit Aasgaard Jenssen, fylkessjef for næring og nyskaping, Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder og Yngve Sætre, prosjektleder BioSmia

Tirsdag 18. oktober vedtok fylkesrådet i Hedmark å bevilge tre millioner kroner til Hedmark Kunnskapspark for å utvikle og etablere bioøkonomisenteret BioSmia. Tilskuddet bevilges fra regionale utviklingsmidler.

Hedmark fylkeskommune ønsker å utvikle et bioøkonomisenter basert på Innlandets betydelige ressursgrunnlag, verdiskaping og kompetanse innen biobaserte næringer. BioSmia skal bli en innovasjonsmotor som gjør Innlandet til det foretrukne valget for lokalisering av ny bioindustri. Ny bioindustri vil gi grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser i Innlandet.

– Det er i Hedmark vi har ressursene, det er her vi har kompetansen og det er herfra vi skal lede an i det grønne skiftet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen. Senteret skal ha hovedsete på Hamar, men også omfatte noder i alle regioner i Hedmark. Prosjektet skal sikre etablering av senteret og etablering av nødvendige partnerskap og nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Fra oljeøkonomi til bioøkonomi
Norge skal gå fra en oljeøkonomi til en bioøkonomi. Dette betyr at mange av de produktene vi har laget av olje skal vi begynne å lage av fornybare biologiske ressurser. Det betyr også at vi kan begynne å lage nye produkter av biomasse som vi aldri før har laget av olje. I starten vil senteret bli organisert i en prosjektbasert struktur under Hedmark kunnskapspark.

– I Hedmark har vi lange tradisjoner for å lage produkter av biomasse. Spritproduksjon og meieri er eksempler på vellykket bioindustri i Hedmark. Vi går nå inn i en ny tidsalder hvor vi skal bygge opp en ny bioindustri, forteller fylkesrådsleder Sveen. 

Innlandet skal bli en motor i utvikling av ny bioindustri
– I Innlandet har vi et stort ressursgrunnlag innen jord- og skogbruk, og vi har biobaserte kompetansebedrifter i verdensklasse, for eksempel i Arena Heidner. Vi har også en logistikk som blir stadig bedre. Utbygging av veger og på sikt jernbane gir oss gode rammevilkår for å bygge opp ny bioindustri, sier Frank Larsen, administrerende direktør i Hedmark Kunnskapspark.

Det er et mål å legge ny bioindustri til områder nært ressursgrunnlaget. Dette fordi det er en kjensgjerning at transport av biomasse innebærer at man også frakter mye vann. Dette er ikke gunstig hverken miljømessig eller bedriftsøkonomisk. Bioindustrien kan utvikles med utgangspunkt i jordbruk og skogbruk, men også basert på restråstoffer og blå bioøkonomi, for eksempel landbasert fiskeoppdrett.  Vi vil bygge denne satsingen på den kompetansen som allerede finnes i Arena Heidner – bedriftene, skogindustrien i Innlandet, Høgskolen i Hedmark og Hedmark Kunnskapspark. Sammen har vi høykompetanse på industriutvikling, innovasjon og biologi.

– BioSmia skal samle miljøene og aktørene slik at vi sammen blir attraktive og kan skape innovasjonskraft. Dette skal vi gjøre ved å etablere en nodestruktur i de fire regionene i Hedmark for å samle og forsterke kunnskapsmiljøene. Etter hvert har vi mål om å samle hele Innlandet i denne satsingen på ny bioindustri, sier Yngve Sætre, prosjektleder for bioøkonomisenter i Hedmark Kunnskapspark.

På bildet over ses fra venstre: Frank Larsen, adm.dir. Hedmark Kunnskapspark, Birigit Aasgaard Jenssen, fylkessjef for næring og nyskaping, Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder og Yngve Sætre, prosjektleder BioSmia.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Sirkulær økonomi gir muligheter!

Postet 3. november 2016

Rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ble nylig lagt frem. Her blir det blant annet vist til en studie utført av Club of Rome20 som sier at overgangen til en sirkulær økonomi i Norge kan skape 40 000 nye arbeidsplasser, og redusere CO2 -utslippene med omtrent syv prosent.

Vi merker oss også at utvalget anbefaler at Norge stimulerer til mer bruk av skog, herunder til nye råvarer og produkter av andre slag. Dette kan gi muligheter for Innlandet, som allerede står for om lag 45 prosent av hogsten i norske skoger.

Rapporten kan leses her.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Avlsprosjekt for nytt oppdrettseventyr

Postet 2. november 2016

Avlsprogrammet «Arctic Red» er et prosjekt med målsetning om å avle frem røye som er bedre tilpasset oppdrett og markedets ønsker. Røye er en luksuriøs fisk som er lett å like, enkel å ha i oppdrett og utrolig robust og lite mottakelig for sykdom.

Prosjektleder for Arctic Red er Karina Hauge Johansen. Prosjektet finansieres delvis av Regionalt forskningsfond Innlandet, og av Hedmark Kunnskapspark.

Arctic Red fikk nylig en fyldig og god omtale på nettstedet kyst.no, som er en av de ledende leverandører av nyheter og fagstoff om produksjon av laksefisk.

Artikkelen kan leses her.

 

 

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Venstre vil øke støtten til BioSmia!

Postet 1. november 2016

I statsbudsjettet foreslår regjeringen 2 millioner til BioSmia. Venstre og Krf ønsker å øke dette med ytterligere 3 millioner!

Dette er en gledelig nyhet som gir oss ekstra kraft i arbeidet med å etablere BioSmia som en innovasjonsmotor som gjør Innlandet til det foretrukne valget for lokalisering av ny bioindustri. Ny bioindustri vil gi grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser i Innlandet.

Les mer om saken i HA.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nye 2 millioner til BioSmia!

Postet 7. oktober 2016

BioSmia er også i 2017 tildelt en solid støtte til oppbygging av et Bioøkonomisenter på Innlandet. Beløpet bevilges igjennom LMD sitt budsjett og går direkte til Hedmark Kunnskapspark og BioSmia.

«Landbruks- og matdepartementet gjer framlegg om ei løyving på 2 mill. kroner til samarbeidet i den blå-grønne bioteknologiske næringsklynga på Hamar retta mot innovasjonssenteret BioSmia – Senter for marknadsdriven bioinnovasjon.»  Side 65 i LMD sitt budsjett for 2017

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
© 2016 Hedmark Kunnskapspark.
Designet og utviklet av K.Ringstad